Ingelmunster

Nieuwsbericht

28-06-2018 RUP Ringlaan - Bruggestraat
Het bestaande BPA (bijzonder plan van aanleg) Ringlaan-Bruggestraat bevat heel wat verouderde voorschriften. Het nieuwe RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wil deze aanpassen aan de normen van vandaag en een aantal bestaande problemen oplossen. Daarom stelde de gemeenteraad dit RUP voorlopig vast.

Het nieuwe RUP bepaalt de toekomstige bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de zone tussen de Ringlaan, Meulebekestraat en Bruggestraat. Het bevat voorschriften aangepast aan de huidige context en wil een oplossing bieden voor drie bestaande problemen binnen het gebied Ringlaan-Bruggestraat: voor sommige gronden is de bestemming op vandaag onduidelijk. Voor de bestaande bebouwing langs de Bruggestraat en de Meulebekestraat zijn de toekomstige mogelijkheden even onduidelijk. Het gebied omvat ook een aantal niet meer gebruikte bedrijfsgebouwen die aan reconversie toe zijn. Het nieuwe RUP wil aan dit alles een evenwichtige oplossing bieden door het gebied op te delen in een zestal grote deelzones.

Bruggestraat
De zone langs de Bruggestraat is bestemd voor wonen en met het wonen verenigbare activiteiten. Hier zijn zowel ééngezinswoningen als meergezinswoningen toegelaten. Andere functies kunnen alleen als er een woonfunctie aanwezig is in het gebouw, er geen hinder is en de privacy van het wonen gerespecteerd wordt. Voor de bouwvoorschriften geldt de overkant van de Bruggestraat als voorbeeld. Hier kunnen dus ook meergezinswoningen komen met drie bouwlagen en een hellend dak. Er is ook een nabestemming uitgewerkt voor de zone van de bestaande wasserij, indien het bedrijf ooit zijn activiteit zou stop zetten. Verder krijgen drie gebouwen met erfgoedwaarde aandacht: de Zandbergmolen, de boeren-arbeiderswoning op het nummer 142 en het Duits krijgsgevangenenkamp voor Russische krijgsgevangenen uit WO I net voor de Zandbergmolen.

Meulebekestraat
Langs de Meulebekestraat is een zone voorbehouden voor wonen. Omdat deze zone paalt aan de woningen in de Rodenbachwijk zijn hier maximaal twee bouwlagen toegelaten. Ook hier kunnen activiteiten die verenigbaar zijn met wonen, maar dan wel kleinschalig: ze mogen maximaal 30% van de vloeroppervlakte innemen. Parkeren kan hier enkel op eigen terrein. 

De grootste zone is die voor residentieel wonen in het hart van het gebied. Het bestaande woongebied van de Rodenbachwijk is bestemd voor eengezinswoningen in open of halfopen bebouwing en kleinschalige activiteiten die niet meer dan 30% van de oppervlakte mogen innemen. In een nieuw te ontwikkelen gebied  naar de Bruggestraat toe kan ook aaneengesloten bebouwing met maximaal 5 woningen. De minimale oppervlakte voor deze loten is bepaald op 250 m². 

Meer naar de Ringlaan toe is een stedelijke woonprojectzone mogelijk. Hier kunnen minstens 65% eengezinswoningen komen op kavels van minimaal 200 m² groot. Ook meergezinswoningen van maximaal 3 bouwlagen plus een dak zijn mogelijk om een stedelijke woondichtheid van 30 wooneenheden per hectare te bereiken. Het RUP legt hier een verzorgde moderne architectuur op en de aanleg van minstens 6.000 m² groen. De ontsluiting moet gebeuren langs de Bruggestraat en de Robert Bultynckstraat.

Hoeve D’Hoore
De gronden van de hoeve D’Hoore (nu in bezit van de kerkfabriek) zijn een stedelijk reservegebied, waar ontwikkeling pas mogelijk is wanneer Ingelmunster opnieuw een positieve woonbehoefte heeft. De hoevegebouwen zelf zijn nog moeilijk voor de landbouw inzetbaar. Daarom worden hier alternatieve uitbatingsmogelijkheden voorzien: volkstuinen, deellandbouw, gemeenschapsvoorzieningen, een kunstproject, … Net ten noorden van het kruispunt van de Bruggestraat met de Elfjulisingel komt een nieuwe zone voor gemengd wonen en werken. Deze zone mikt op beperkte lokale activiteiten, waar verkoopsoppervlakten mogelijk zijn tot 150 m². Een bedrijfswoning kan hier, maar is niet noodzakelijk.

Verder duidt het RUP de bestaande en te ontwikkelen wegenis aan. Er is heel wat aandacht voor het erfgoed binnen de zone en voor trage verbindingen doorheen het gebied. Zo krijgt de aloude Heirweg Noord, de oorspronkelijke verbinding Kortrijk-Brugge van noord naar zuid een ernstige opwaardering. Ook andere trage verbindingen en lineair groen zijn voorzien.