Ingelmunster

Nieuwsbericht

12-09-2019 Interesse in ruimtelijke ordening? Stel je kandidatuur voor de GECORO!
Hoe moet de openbare ruimte in Ingelmunster benut worden? Hoe kunnen we in de toekomst bouwen en waar voorzien we groene ruimte? Heb jij hierover een mening? Dan is zetelen in de GECORO iets voor jou!

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. De voornaamste taken van de GECORO gaan over ruimtelijke planning: advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen, het gemeentelijk structuurplan, planologische attesten …
De samenstelling van de commissie werd door de gemeenteraad vastgelegd en bestaat enerzijds uit deskundigen in de materie ruimtelijke ordening en anderzijds uit vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen.
De gemeente Ingelmunster zoekt:

5 effectieve deskundigen en 4 plaatsvervangers. Kandidaten moeten aantonen dat zij:
- beschikken over een zekere deskundigheid en kennis in verband met de uitvoering of toepassing van het decreet op de ruimtelijke ordening
- een aantal jaren beroepservaring of praktijkkennis hebben op gebied van ruimtelijke ordening, ofwel door hun opleiding en vorming inzake ruimtelijke ordening deze praktijkkennis of deskundigheid kunnen aantonen

6 effectieve kandidaten en 6 plaatsvervangers voorgedragen door de volgende maatschappelijke geledingen:
- 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
- 1 vertegenwoordiger voor de landbouwers
- 1 vertegenwoordiger voor de werkgevers of zelfstandigen
- 1 vertegenwoordiger voor de werknemers
- 1 vertegenwoordiger voor de handelaars
- 1 vertegenwoordiger voor de sociale woonsector

Met het oog op een evenwichtige man-vrouwverhouding binnen de commissie wordt aan de maatschappelijke geledingen uitdrukkelijk gevraagd om vertegenwoordigers van de twee geslachten aan bod te laten komen en minimum 2 kandidaten per te verkiezen lidmaatschap voor te dragen.
De kandidatuurstelling moet gebeuren aan de hand van een curriculum vitae en een korte tekst waaruit blijkt dat de (voorgedragen) kandidaten beantwoorden aan de profielomschrijving:
- voeling hebben met wat in de gemeente leeft
- voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen
- minstens vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken
- beroepsmatig geen (vastgoed)-belangen hebben of nastreven in de gemeente
- voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering
- communicatievaardig, luisterbereidheid

Kandidaturen zowel voor deskundigen als vertegenwoordigers voor maatschappelijke geledingen moeten ingediend worden bij het gemeentebestuur. Dit kan via brief of via mail op bouw@ingelmunster.be.