Ingelmunster

Klachtenprocedure

Het gemeentebestuur behandelt klachten volgens de procedure die bepaald werd in het reglement klachtenbehandeling.

Een klacht kan betrekking hebben op:

- het foutief verrichten van een handeling of prestatie
- het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
- het niet uitvoeren van een handeling of prestatie

Een ‘handeling of prestatie’ kan betrekking hebben op:

- een behandelingswijze
- een termijn
- een beslissing

Klachten zijn geen:

- vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities
- algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid
- klachten over beleidsplannen of –verklaringen
- klachten over handelingen of prestaties die langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden
- klachten die al eens ingediend en behandeld geweest zijn
- klachten over handelingen en prestaties verricht door personen vreemd aan de gemeente Ingelmunster
- klachten over handelingen en prestaties waarvoor een inspraak- of beroepsprocedure lopend is of waarvoor niet alle inspraak- of beroepsmogelijkheden aangewend zijn
- anonieme klachten

De klacht bevat minimaal de naam van de klager, de contactgegevens van de klager en een omschrijving van de klacht.

Klachten kunnen ingediend worden op volgende manieren:
- Per brief: Gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster
- Per e-mail: gemeente@ingelmunster.be
- Persoonlijke overhandiging aan het onthaal tegen ontvangstbewijs

De klachtencoördinator zal u op de hoogte houden van de behandeling van de klacht.

Meer info

Algemeen directeur - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051/33 74 10
E: algemeen.directeur@ingelmunster.be

Openingsuren:
Op afspraak