Ingelmunster

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek RUP Ringlaan-Bruggestraat

Van 20 juli 2018 tot en met 18 september 2018 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Ringlaan – Bruggestraat. In totaal gaat het om een gebied van 27ha 42a 42ca. 

Waarom een RUP Ringlaan-Bruggestraat?

Info over zone Bruggestraat

Info over zone Meulebekestraat

Info over zone Hoeve D'Hoore

Het verdere verloop van het RUP Ringlaan-Bruggestraat

Meer informatie over het RUP (infovergadering + digitale plannen)

Waarom een RUP Ringlaan-Bruggestraat? 

Het huidige BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) Ringlaan – Bruggestraat dateert al van 1981. Zowel het plan als de stedenbouwkundige voorschriften zijn verouderd.  

Het nieuwe RUP bepaalt de toekomstige bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de zone tussen de Ringlaan, Meulebekestraat en Bruggestraat. Het bevat voorschriften aangepast aan de huidige context en wil een oplossing bieden voor drie bestaande problemen binnen het gebied Ringlaan-Bruggestraat: voor sommige gronden is de bestemming op vandaag onduidelijk. 

Voor de bestaande bebouwing langs de Bruggestraat en de Meulebekestraat zijn de toekomstige mogelijkheden even onduidelijk. Het gebied omvat ook een aantal niet meer gebruikte bedrijfsgebouwen die aan reconversie toe zijn. 

Het nieuwe RUP wil aan dit alles een evenwichtige oplossing bieden door het gebied op te delen in een zestal grote deelzones.

Bruggestraat

De zone langs de Bruggestraat is bestemd voor wonen en met het wonen verenigbare activiteiten. Hier zijn zowel ééngezinswoningen als meergezinswoningen toegelaten. Andere functies kunnen alleen als er een woonfunctie aanwezig is in het gebouw, er geen hinder is en de privacy van het wonen gerespecteerd wordt. Voor de bouwvoorschriften geldt de overkant van de Bruggestraat als voorbeeld. Hier kunnen dus ook meergezinswoningen komen met drie bouwlagen en een hellend dak. Er is ook een nabestemming uitgewerkt voor de zone van de bestaande wasserij, indien het bedrijf ooit zijn activiteit zou stop zetten. Verder krijgen drie gebouwen met erfgoedwaarde aandacht: de Zandbergmolen, de boeren-arbeiderswoning op het nummer 142 en het Duits krijgsgevangenenkamp voor Russische krijgsgevangenen uit WO I net voor de Zandbergmolen.

Meulebekestraat

Langs de Meulebekestraat is een zone voorbehouden voor wonen. Omdat deze zone paalt aan de woningen in de Rodenbachwijk zijn hier maximaal twee bouwlagen toegelaten. Ook hier kunnen activiteiten die verenigbaar zijn met wonen, maar dan wel kleinschalig: ze mogen maximaal 30% van de vloeroppervlakte innemen. Parkeren kan hier enkel op eigen terrein. 

De grootste zone is die voor residentieel wonen in het hart van het gebied. Het bestaande woongebied van de Rodenbachwijk is bestemd voor eengezinswoningen in open of halfopen bebouwing en kleinschalige activiteiten die niet meer dan 30% van de oppervlakte mogen innemen. In een nieuw te ontwikkelen gebied  naar de Bruggestraat toe kan ook aaneengesloten bebouwing met maximaal 5 woningen. De minimale oppervlakte voor deze loten is bepaald op 250 m². 

Meer naar de Ringlaan toe is een stedelijke woonprojectzone mogelijk. Hier kunnen minstens 65% eengezinswoningen komen op kavels van minimaal 200 m² groot. Ook meergezinswoningen van maximaal 3 bouwlagen plus een dak zijn mogelijk om een stedelijke woondichtheid van 30 wooneenheden per hectare te bereiken. Het RUP legt hier een verzorgde moderne architectuur op en de aanleg van minstens 6.000 m² groen. De ontsluiting moet gebeuren langs de Bruggestraat en de Robert Bultynckstraat.

Hoeve D’Hoore

De gronden van de hoeve D’Hoore (nu in bezit van de kerkfabriek) zijn een stedelijk reservegebied, waar ontwikkeling pas mogelijk is wanneer Ingelmunster opnieuw een positieve woonbehoefte heeft. De hoevegebouwen zelf zijn nog moeilijk voor de landbouw inzetbaar. Daarom worden hier alternatieve uitbatingsmogelijkheden voorzien: volkstuinen, deellandbouw, gemeenschapsvoorzieningen, een kunstproject, … Net ten noorden van het kruispunt van de Bruggestraat met de Elfjulisingel komt een nieuwe zone voor gemengd wonen en werken. Deze zone mikt op beperkte lokale activiteiten, waar verkoopsoppervlakten mogelijk zijn tot 150 m². Een bedrijfswoning kan hier, maar is niet noodzakelijk.

Verder duidt het RUP de bestaande en te ontwikkelen wegenis aan. Er is heel wat aandacht voor het erfgoed binnen de zone en voor trage verbindingen doorheen het gebied. Zo krijgt de aloude Heirweg Noord, de oorspronkelijke verbinding Kortrijk-Brugge van noord naar zuid een ernstige opwaardering. Ook andere trage verbindingen en lineair groen zijn voorzien.

Het verdere verloop het RUP Ringlaan - Bruggestraat

1. Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 26 juni 2018.

2. Openbaar onderzoek van 20 juli 2018 tot en met 18 september 2018.

Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen door een aangetekende brief te sturen naar de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) p/a Oostrozebekestraat 4 te 8770 Ingelmunster. 

3. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) behandelt alle opmerkingen en bezwaren en geeft hierover nogmaals een advies aan het college van burgemeester en schepenen. 

4. Na het advies van de Gecoro wordt het eindontwerp opgemaakt, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

5. Ten slotte wordt de goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na de bekendmaking treedt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief in werking en kunnen vergunningen op basis van dit RUP afgeleverd worden.  

Meer informatie over het RUP

Tijdens de informatievergadering op donderdag 6 september 2018 om 19.30u. in de brasserie (Ontmoetingscentrum, Bollewerpstraat 3) krijg je een toelichting over dit ontwerpplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 

Je kan het plan via deze pagina bekijken of aan de balie van de dienst grondgebied in het gemeentehuis, Oostrozebekestraat 4. 

 

Dienst bouwvergunningen

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 33
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

ma. tem vr.: 9u tot 12u
di. en do.: 13.30u tot 17u

In juli en augustus enkel open in de voormiddag!

Gesloten: 31 maart tot en met 2 april, 30 april, 1 mei, 10 mei tot en met 12 mei, 19 mei tot en met 21 mei, 8 juni, 11 juli, 16 juli, 21 juli, 29 september tot en met 1 oktober, 1 november tot en met 3 november, 11 november, 22 december tot en met 26 december, 29 december tot en met 2 januari.