Ingelmunster

Verkiezingen 14 oktober 2018

Stemmen in Ingelmunster

In Ingelmunster stem je met potlood en papier tussen 8u. en 13u. in het sportcentrum (6 stembureaus), de O.L.Vrouwschool (5 stembureaus) en het WZC maria Rustoord (1 stembureau). Je moet stemmen in het stembureau dichtst bij je woning.

De oproepingskaarten versturen we vanaf 20 september. Wie geen kaart ontving, kan tot en met 14 oktober een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Inschrijving van burgers van vreemde origine

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, kunnen de burgers van vreemde origine die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

A. Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Let wel: burgers die zich ingeschreven hebben voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen dienen zich niet meer als kiezer in te schrijven voor de verkiezingen van 2018.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen ?

  • Onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie 
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018
  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten
  • Ten laatste op 31 juli 2018 ingeschreven zijn op de kiezerslijst. 

Om u in te schrijven, kan u het inschrijvingsformulier (PDF) via www.vlaanderenkiest.be of via de dienst burgerzaken invullen en aan deze dienst afgeven vóór 1 augustus 2018. 

B. Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar ononderbroken in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Let wel: burgers die zich ingeschreven hebben voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen dienen zich niet meer als kiezer in te schrijven voor de verkiezingen van 2018.

Aan welke voorwaarden voldoen ?

  • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar  
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018 
  • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op ten laatste 31 juli 2018

Om u in te schrijven, kan u het inschrijvingsformulier (PDF)  via www.vlaanderenkiest.be of via de dienst burgerzaken invullen en aan deze dienst afgeven vóór 1 augustus 2018. U moet eveneens een verklaring tekenen waarin u zich ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.