Factuurvoorwaarden

De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum.  

Bezwaar tegen facturen van de gemeente dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen een termijn van 15 dagen volgend op de factuurdatum, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster.  

Bezwaar tegen facturen van het OCMW dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen een termijn van 15 dagen volgend op de factuurdatum, gericht aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 

Gelieve in uw bezwaar het factuurnummer en het bedrag van de betwiste factuur te vermelden.  

Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur niet binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen werd betaald, zal de debiteur worden aangemaand om deze factuur te betalen. Voor deze eerste aanmaning worden geen kosten aangerekend aan de debiteur.  

Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur niet werd betaald binnen de vastgestelde termijn van de eerste aanmaning, wordt een tweede laatste aangetekende zending verstuurd. Hierbij wordt de debiteur aangemaand om de factuur en de aangerekende kosten alsnog te betalen.  

Indien na het verzenden van de factuur en de tweede (aangetekende) aanmaning de schuld onbetaald blijft zonder dat van enige vorm van betwisting of protest vanwege de debiteur sprake is, vaardigt de financieel directeur een dwangbevel uit bij gerechtsdeurwaarderexploot. Alle kosten verbonden aan deze procedure vallen geheel ten laste van de debiteur.

Gemeente/OCMW Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4/6

RPR

  • Vredegerecht Izegem
  • Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
  • Hof van Beroep Gent
  • Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

Ondernemingsnummer 0207.485.473 (gemeente) - 0212.221.845 (OCMW)