Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Je kan vragen om een bestuurdocument in te kijken of er een kopie van te krijgen aan het loket. Je kan je aanvraag ook schriftelijk indienen, via het aanvraagformulier, gericht aan:

Gemeentebestuur Ingelmunster
t.a.v. de algemeen directeur Dominik Ronse
Oostrozebekestraat 4 
8770 Ingelmunster


In het formulier vul je je naam en adres in en van welke documenten je een afschrift wenst.

De algemeen directeur registreert je aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 15 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum dertig dagen. De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Kostprijs

Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt.
Voor een kopie wordt een retributie aangerekend, zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens. 

Beroep

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur.

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Coördinatie
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
T 02 553 57 03
F 02 553 57 02
openbaarheid@vlaanderen.be

 

Meer info

Algemeen directeur - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051/33 74 10
E: algemeen.directeur@ingelmunster.be

Openingsuren:
Op afspraak

Documenten

Aanvraagformulier