17-08-2023
Een gedeelde visie op mobiliteit in onze regio
Toenemend vrachtverkeer op onze wegen en door onze kernen, veel gevarieerder fietsverkeer, onveilige en niet aangepaste wegen, impact op milieu …  mobiliteitsproblemen los je niet op in je eentje.  Ze zijn zo complex dat ze de grenzen van steden en gemeenten overstijgen. Daarom zijn er de vervoerregio’s. Sinds 2019 werken we in de vervoerregio Midwest met alle betrokken gemeenten en mobiliteitspartners aan een gezamenlijke toekomstvisie voor de 15 gemeenten in de regio. Het gaat ook breder dan mobiliteit alleen: ook klimaat, ruimte, communicatie … zijn minstens even belangrijk.
Het regionaal mobiliteitsplan wordt het kader waarin voor elk mobiliteitsuitdaging staat hoe we dit willen oplossen en welke concrete acties nodig zijn. 
 
Naar een integrale mobiliteitstransitie
De vervoerregio formuleerde heldere ambities voor de regio, aansluitend bij de Vlaamse doelstellingen. Ze vatten samen wat de regio, nu en in de toekomst, belangrijk vindt vanuit mobiliteit. En wat we in de regio op vlak van mobiliteit willen realiseren.
De ambities zijn vertaald in 10 thema’s die samen de bouwstenen vormen. Verkeersveiligheid staat daarbij met stip op één. Daarnaast vormen de fiets, het openbaar vervoer en toegankelijkheid, auto, vrachtverkeer en logistiek aparte thema’s. Tenslotte besteden we in onze visie ook aandacht aan het ruimtelijk beleid. Daarover doen we geen beleidsuitspraken, maar we geven wel richting aan zodat het ruimtelijk beleid de gewenste mobiliteit ondersteunt. 
Deze thema’s krijgen verder vorm in een actieplan waarin de partners afspreken welke inspanningen ze de komende jaren zullen doen om de ambities van de regio waar te maken.
 
Samenwerken als sleutel tot succes
Om dit regionaal mobiliteitsplan op te maken, te evalueren en verder op te volgen staat de vervoerregioraad aan het stuur.  Binnen dat forum raadplegen we op regelmatige basis de gemeenten, specialisten, belangenorganisaties, …  Ook de burger werd eerder bevraagd en kan zich steeds informeren via de website van de vervoerregio Midwest.  
Niet alleen voor de opmaak van dit plan, maar ook om uiteindelijk het verschil te kunnen maken op mobiliteitsvlak is samenwerking nodig. Tussen de gemeenten, met andere overheden, met verschillende betrokken partners, maar ook met u als gebruiker van onze ruimte en infrastructuur.  Elke burger is nodig om deze visie waar te maken.
 
Het plan inkijken? 
Het resultaat van alle studiewerk en samenwerkingen wordt aan u voorgelegd in een openbaar onderzoek. Dit wordt georganiseerd vanaf 17 augustus tot en met 15 oktober 2023. Op www.vervoerregiomidwest.be vindt u in die periode alle documenten.