Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. De raad heeft de bevoegdheid om algemene regels vast te stellen over het beleid van het OCMW, over onderwerpen die wettelijk aan de raad zijn toevertrouwd. 

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert normaal de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, en verder telkens als het nodig is. De zitting volgt telkens op de zitting van de gemeenteraad. De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.