Gemeentelijke visie herontwikkeling site Bekaert

Een tijdje terug werd de sluiting van het bedrijf Bekaert Engeneering gelegen langs de Meulebekestraat in Ingelmunster aangekondigd.

In eerste instantie ligt de bezorgdheid van de gemeente bij de getroffen werknemers evenwel heeft de gemeente in deze materie weinig of geen betrokkenheid.

Dit ligt anders voor de reconversie van de site van het bedrijf. De gemeente heeft op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw naast een functie als vergunningverlenende overheid ook een rol als regisseur. In dat opzicht is het aangewezen dat de gemeente voor alle betrokken partijen duidelijk maakt wat voor haar de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen zijn in het kader van de reconversie.

In dit kader heeft het college van burgemeester en schepenen in januari 2021 aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) gevraagd om het instrumentarium in het kader van de Economische Expansiewetgeving in te zetten.

Bestaande toestand

Het perceel waarop het bedrijf Bekaert gevestigd is, heeft een oppervlakte van ca. 8,1 ha en is gelegen langs de Meulebekestraat (N399) en de Leon Bekaertstraat te Ingelmunster.

In bijlage wordt een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister toegevoegd waarop de historiek van de vergunningen te zien is alsook de planologische context.

Op de onderstaande luchtfoto is de bestaande toestand te zien waaruit duidelijk blijkt dat een groot deel van het perceel bebouwd is. Het overgrote deel van de gebouwen omvat slechts één gelijkvloerse bouwlaag.

Een belangrijk element bij de planologische context is het gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare – deelgebied 18. De stedenbouwkundige voorschriften worden in bijlage toegevoegd. In deze voorschriften staat vermeld dat in dit gebied ‘regionale bedrijven’ toegelaten zijn. Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2018 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt een regionaal bedrijf gedefinieerd als ‘een grootschalig bedrijf met een belangrijke ruimtelijke impact op de omgeving op het vlak van mobiliteit, uitzicht, omvangrijke ruimte-inname of potentieel te bufferen effecten’. Ter verduidelijking wordt toegevoegd dat ‘regionaal’ niet verwijst naar de economische relaties of het verzorgingsgebied van het bedrijf.

Gewenste ontwikkeling

Stedenbouwkundig

De stedenbouwkundige voorschriften voor het bedrijventerrein bepalen heel duidelijk dat enkel regionale bedrijven zich hier kunnen vestigen. De voorschriften bepalen eveneens dat de minimale kaveloppervlakte 5.000 m² bedraagt. Derhalve is de gemeente van mening dat bij de reconversie en eventuele indeling in nieuwe kavels beide voorwaarden moeten in acht genomen worden in functie van het bekomen van een omgevingsvergunning. Het moet in eerste instantie om een regionaal bedrijf gaan én de minimale kaveloppervlakte bedraagt 5.000 m². Dit impliceert ook dat een bedrijfsverzamelgebouw met kleine units niet in overeenstemming is met de geldende voorschriften.

Doelgroepenbeleid

Zoals hoger omschreven betreurt de gemeente dat door de sluiting heel wat lokale tewerkstelling verloren is gegaan. In dat opzicht vindt de gemeente het wenselijk en noodzakelijk om in het kader van de reconversie te bekijken of bestaande grootschalige bedrijven uit Ingelmunster die mogelijk een uitbreidingsvraag hebben, ofwel geheel of deels naar dit terrein kunnen herlocaliseren. Het betreft naast de bedrijven die palen aan de bedrijfssite in het bijzonder grootschalige bedrijven die op heden in een woonomgeving zijn gelegen (of waar op basis van de stedenbouwkundige voorschriften een nabestemming wonen geldt) en die hetzij op vandaag, hetzij in de toekomst in geval van groei potentieel hinderlijk en/of moeilijk verenigbaar kunnen zijn met hun huidige omgeving. Een potentiële herlocalisatie binnen de eigen gemeente kan er enerzijds voor zorgen dat de lokale tewerkstelling naar de toekomst toe kan gegarandeerd en uitgebreid worden. Anderzijds biedt het de kans om eventuele vrijgekomen locaties in het woongebied te herontwikkelen met functies die beter inpasbaar zijn en op deze manier de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente versterken.

Volgende bedrijven (niet-limitatief) kunnen hiervoor in aanmerking komen:

 • Group Monument
 • Drukkerij Feys
 • Dobbels Vleeswaren
 • Rapid Industry
 • ...

Wat de praktische uitwerking betreft dienen de specifieke modaliteiten verder afgestemd worden met Bekaert, WVI en/of een derde ontwikkelaar, maar volgende minimumvereisten zouden daarbij moeten opgenomen worden:

 • het terrein moet in eerste instantie voor minstens 75% van de oppervlakte voorbehouden worden voor de bestaande grootschalige regionale bedrijven gevestigd in Ingelmunster zoals hierboven omschreven;
 • na onderhandeling met deze bedrijven door de eigenaar/ontwikkelaar gedurende een periode van 3 jaar indien geen nieuwe infrastructuur wordt aangelegd en een periode van 5 jaar indien nieuwe infrastructuur wordt aangelegd,  kan de resterende niet-verkochte oppervlakte van het gereconverteerde terrein verkocht worden aan bedrijven die op heden niet in Ingelmunster gevestigd zijn; 

Ruimtelijke rendement en duurzaamheid

Eerder vanzelfsprekend, maar eveneens van groot belang is dat bij de reconversie het ruimtelijk rendement van de site wordt verhoogd en dat wordt gewerkt volgens de principes van een duurzaam bedrijventerrein (https://www.wvi.be/sites/default/files/2_duurzame_kwaliteit_voor_bedrijventerreinen_deel_3.pdf). Hiervoor zijn diverse principes van belang:

 • Hergebruik bestaande gebouwen
 • Efficiënt ruimtegebruik – stapelen van functies
 • Energiezuinig
 • Collectieve voorzieningen
 • Duurzaam transport
 • Waterhuishouding – infiltratie - bufferen
 • Beeldkwaliteit – kwalitatieve architectuur
 • Vergroenen
 • Ontharden

De gemeente Ingelmunster heeft in het kader van de zoektocht van de provincie in het kader van de toekenning van het reservepakket bedrijventerreinen (https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/bedrijvigheid) aan de provincie meegedeeld geen aanspraak te willen maken op een bijkomend pakket op het grondgebied van Ingelmunster. De gemeente wil daarentegen inzetten op het verhogen van het ruimtelijk rendement op bestaande bedrijventerrein en het creëren van kansen voor de bestaande historisch gegroeide bedrijven.

Besluit

Met deze visie wil de gemeente de negatieve gevolgen van de sluiting van de Bekaert-vestiging omzetten in een meerwaarde voor Ingelmunster. De reconversie biedt immers kansen om niet enkel op de site zelf aan de ruimtelijke kwaliteit te werken, maar door eventuele herlocalisatie van bestaande bedrijven, ook op andere plaatsen in de gemeente in te zetten kwalitatieve ruimte om te wonen, te werken, te leven en te ontspannen.

De gemeente rekent om deze doelstelling te realiseren op partnerschappen met diverse actoren waarvan bereidheid wordt gevraagd om duurzaamheid, lange termijnvisie en ruimtelijke kwaliteit te laten primeren. 

In eerste instantie wordt beroep gedaan op het bedrijf Bekaert zelf, dat na een jarenlange samenwerking met de gemeente en haar inwoners, ervoor kan zorgen dat hun bedrijfssite een verantwoorde en duurzame herinvulling krijgt.

In tweede instantie wordt ook beroep gedaan op de bestaande grootschalige bedrijven uit Ingelmunster om een grondige denkoefening te maken omtrent hun toekomst. Hoewel de huidige economische situatie niet optimaal is, is het van belang om voldoende ver vooruit te durven denken.

Tenslotte wordt ook beroep gedaan op WVI en eventuele andere derde partijen en/of overheidsinstanties die rol kunnen hebben als ontwikkelaar, regisseur, adviesverlener,… om mee deze gewenste ontwikkeling te helpen realiseren.

Dienst bouwvergunningen

Dienst ruimte - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 31
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.