Pensioen

Na een actieve loopbaan kan je genieten van een pensioen. In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel.
Wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, heeft recht op een inkomensgarantie voor ouderen. Wie een gemengde loopbaan had, kan een pensioen ontvangen uit meerdere pensioenstelsels. 

Via de website van de Federale Pensioendienst vind je heel wat nuttige informatie terug.