Omgevingsvergunning (milieu)

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Vooraleer u start met de volgende handelingen, inrichtingen of activiteiten op gebied van milieu moet u over een omgevingsvergunning beschikken:

 • Het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) van de eerste of de tweede klasse. De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in klasses. 
 • Voor nieuwe exploitaties van klasse I en II moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Voor klasse 3 volstaat een melding (check hier de indelingslijst).
 • Ook voor het veranderen van de exploitatie van een iioa van de eerste of de tweede klasse moet een vergunning aangevraagd worden. Voor een aantal veranderingen, kan dit via een vereenvoudigde procedure zonder openbaar onderzoek en commissie, voor andere veranderingen moet de gewone procedure gevolgd worden.

De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor: 

 • een beperkte verandering. Dit is een verandering die geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot. De volgende veranderingen worden in elk geval geacht een betekenisvol bijkomend risico voor de mens of het milieu in te houden of de hinder significant te vergroten: 
  • 1° een nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat
  • 2° een nieuw perceel
  • 3° een uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten met meer dan 50%. De procentuele stijging van 50% wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek
  • 4° de verandering van een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst.
 • wanneer de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse omvat
 • wanneer de aangevraagde verandering uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat

Hoe aanvragen?

Ga eerst na:

 • Is uw project vergunningsplichtig of geldt de vrijstellingsregeling of de meldingsplicht? Enkel de gemeente kan u hierover volledig correct informeren. Indien uw aanvraag volledig meldingsplichtig is, volg dan de procedure voor melding.
 • Is de medewerking van een architect verplicht? Lees hier info over de regelgeving rond medewerking van architecten bij stedenbouwkundige handelingen.
 • Wat is de bevoegde overheid voor de aangevraagde werken? (artikel 15 van het omgevingsdecreet)
 • Geldt de normale procedure (met openbaar onderzoek) of de vereenvoudigde procedure? (onderafdeling 3 van het omgevingsdecreet)
 • Wilt u meer zekerheid alvorens een aanvraag te doen? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.

U kan uw aanvraag doen via het online omgevingsloketDigitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • werken zonder verplichte medewerking van een architect
 • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten
 • IIOA's van klasse 3
 • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen

Milieudienst

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 32
E: milieu@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.

Maak een afspraak

Voor het indienen van een omgevingsaanvraag IIOA klasse 3 op papier kan je zelf online een afspraak vastleggen met onze diensten.